ETİK İLKELER
1.1. İnsana Saygı
İnsan hak ve özgürlüklerine saygı temel prensip olarak kabul edilir.

1.2. Doğruluk, Dürüstlük, Şeffaflık
Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken tüm etki alanı içinde kalan işlemlerde doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkesini gözetiriz.

1.3. Tarafsızlık, Adalet
Tüm paydaşlarımıza ayrım gözetmeden, adil ve önyargısız yaklaşırız.
Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep vesaire farklılıklar bakımlarından kişiler arasında ayrım gözetmeyiz.
Karar alırken kurum dışı kişi ve kuruluşlardan bağımsız karar alırız.

1.4. Gizlilik
Şirketimizin ve tüm paydaşlarımızın gizli bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Gizli bilgileri belirlenen yetkiler dâhilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

1.5. Toplumsal Yarar ve Çevreye Saygı
Tüm faaliyetlerinde karlılık yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkelerini benimseriz.

1.6. Küresel İlkelere Uyum
Kazancı Holding’in misyon ve hedefleriyle BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin temel ilkelerine bağlı kalarak faaliyetlerimizi yürütürüz.
2.1. Yasal Sorumluluklarımız
Yurtiçinde ve yurtdışındaki tüm faaliyetlerimizi T.C. Yasaları, uluslararası hukuk ve çalışılan ülkenin yasal mevzuatı çerçevesinde yürütür, resmi kurumlarca talep edilen bilgileri doğru, tam ve anlaşılır bir şekilde istenilen zamanda sunarız.

2.2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız Müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda en kısa zamanda hizmet verme anlayışıyla çalışırız. Müşterilerimize saygı, nezaket, adalet ve eşitlik kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

2.3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız
Çalışanlara dürüst ve adil şekilde yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı taahhüt ederiz. Hiçbir çalışanımızın mobbinge maruz kalmasına müsaade etmez, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekleriz.

2.4. Ortaklara Karşı Sorumluluklarımız
Şirketimizin sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da öngürülemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıklarını verimlilik ve tasarrufla yönetiriz. Hissedarlarımıza, kamuya ve ilgili yerlere; mali tablolar, stratejiler, yatırımlarımız ve risklerimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.

2.5. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
Tedarikçi/İş Ortaklarımıza adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşların gizli bilgilerini paylaşmayız.

2.6. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan pazarlarda rekabet eder ve haksızlıktan kaçınırız.
Toplum için fayda sağlayacak rekabetçi yapıyı destekler ve bununla ilgili olan her türlü yapı içinde olmayı arzu ederiz.

2.7. Toplum ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız
İnsan haklarının, çevrenin, demokrasinin korunması; suç ve yolsuzluğun ortadan kaldırılması bizim için önemlidir. Toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder ve kamu yararı olan hizmetlerin içinde yer alırız. Türkiye’de ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerde; ulusal ve bölgesel geleneklere, kültür yapısına duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.
Şirketimizin profesyonellik, dürüstlük ve güvenle anılmasının devamı ve daha ileri noktaya taşınması, tüm çalışanlarının birincil sorumluluğudur. Bu çerçevede, Şirket çalışanlarından beklenenler aşağıda sıralanmıştır:
• Yasalara daima uymak,
• Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,
• Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak,
• Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek,
• Sürdürülen görevlerde, ilgili iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek,
• Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak,
• Diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak,
• Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,
• Şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak

3.1. Varlık ve Bilgi Yönetimi
3.1.1. Fikri Mülkiyet Hakları
• Yeni geliştirilen ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlamak,
• Diğer firmalara ait patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarının –bilerek- yetkisiz kullanımından kaçınmak.

3.1.2. Bilgi Yönetimi
• Tüm yasal kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamak,
• Üçüncü kişilerden gelen şirket için gizli kategorisine giren bilgi taleplerini, üst yönetim onayı olmadan cevaplamamak,
• Şirketin açıkladığı beyan ve sunduğu raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği göstermek.

3.1.3. Gizlilik
• Şirkete ait mali ve ticari sırların, Şirkete ait rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, personel haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket etmek, bunların korunmasını ve gizliliğini sağlamak,
• İş gereği öğrenilen bilgileri ve haiz oldukları belgeleri, her ne amaçla olursa olsun Şirket içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmamak, doğrudan veya dolaylı olarak spekülatif amaçlı kullanmamak,
• Şirket, müşteriler ve iş yapılan diğer kişi ve şirketler ile ilgili kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde öngörülen amaç dışında kullanmamak, gerekli izinleri almadan üçüncü kişiler ile paylaşmamak.

3.2. Çıkar Çatışmasından Kaçınmak
Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi ya da herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder.

3.2.1. Kendi veya yakınlar lehine işlem yapmama
Çalışanlar, var ise başka bir şirkette hisse sahibi olmaları veya yatırımlarına iştirak etmeleri durumunu işe ilk girişleri sırasında bildirmek durumundadır. Çalışanlar bu durumlarında zaman içinde olabilecek değişiklikleri ve benzeri çıkar çatışması olarak algılanabilecek konuları bir üst seviye amirine bildirir ve bilgilendirme en az iki üst seviye amire kadar iletilir.
• Ünvan ve yetkiden faydalanarak, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamamak,
• Yapılacak kişisel yatırımlarda, mevcut çalışılan kurumla çıkar çatışması durumuna düşmemeye özen göstermek,
• Yapılacak kişisel yatırımların veya herhangi bir iş faaliyeti dışındaki uğraşların hâlihazırda devam eden görevini yapmasına zaman ve dikkat verme açısından engel olmamasına özen göstermek ve ana görevlere odaklanmayı önleyen bu gibi durumların gerçekleşmesinden kaçınmak,
• Çalışan ile müşteri veya tedarikçi konumundaki Şirkette, aynı iş ile ilgili birinci derecede karar verme mevkiinde bulunan kişilerin, birinci derece akraba olması durumunda üst amirine bilgi vererek yazılı onay almak,
• Ticari ilişki içinde bulunulan bir başka şirkette yakınlarının hisse veya maddi menfaat sahibi olmasının öğrenilmesi durumunda üst amirine bilgi vererek yazılı onay almak.

3.2.2. Temsil ve organizasyon davetlerine katılım
İş ilişkisi içerisinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli taşıyan kişi veya kurumların gerçekleştirdiği genel katılıma açık; konferans, resepsiyon, tanıtım etkinlikleri, seminerler vb. dışındaki, karar almada etkileyici olan veya öyle algılanabilecek sportif faaliyetler, yurt içi / dışı geziler, vb. davetlere katılım Grup Başkanı/Başkan Yardımcısı onayına tabidir.

3.2.3. Hediye Almak
Şirket ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde;
Şirketi ve hediye alanı yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirim, vs. kabul edilemez. Değeri 50 TL’yi aşan ve alınacak kararları etkilemeyeceği öngörülen hediyeler bir üst yöneticiye haber verilmesi koşulu ile kabul edilebilir. Bu şekilde kabul edilebilecek hediyelerin toplamının karşılığı hiçbir şekilde 500 TL tutarını geçemez.

3.2.4. İçerden Bilgi Ticareti (Insider Trading)
Şirketimize ait her türlü gizli bilgiyi kullanarak veya üçüncü şahıslara vererek, borsalardan doğrudan veya dolaylı hisse alım satımı yapmak da dahil, herhangi bir ticari menfaat elde etmeye çalışmanın (insider trading) yasal bir suç olduğunu bilmek ve kesinlikle teşebbüs etmemek.

3.2.5. Şirket Dışında İş Yapma, Görev Alma
Çalışan, kuruluş tarafından izin verilmeksizin resmi ve özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz bir görev kabul edemez, ticaretle uğraşamaz.

3.3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Şirketimiz, işyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflemiştir.
• Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar. • Çalışanlar, işyeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiç bir eşya ya da maddeyi işyerinde bulundurmayacaklardır. • Çalışanlar; geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulanlar hariç; işyerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeleri bulundurmayacak, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve iş kapsamında çalışma yapmayacaklardır.
4.1. İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü
• Çalışanların, olumsuz tepkiyle karşılaşma korkusu olmadan, kanunlarla ya da şirket içi düzenlemelerle uyumsuz olduğunu düşündükleri herhangi bir hareketle karşılaştıklarında, ilgili yöneticileri/birimleri uyarmaları beklenmektedir.
• Çalışanlar, kanunlara veya iç düzenlemelere uygun hareket etmeyen çalışma arkadaşlarını uyarmalıdırlar.
• Çalışanlar, kanuna aykırı ya da etik dışı gördükleri veya şüphelendikleri her durumu bildirmekle yükümlüdürler.
• Çalışanların kanuna aykırı ya da etik dışı davranışlar hakkında yaptığı bildirimler yetkili kişi(ler)tarafından en kısa süre içinde araştırılır.
• Şirket personelinin etik ilkelere uyumsuz bir işlemi veya eylemi olduğunda uygulanacak yaptırıma Etik Kurulu karar verilecektir.
• Bildirimde bulunan kişiler, bu konuda cevap alacaklarından ve bildirimden dolayı herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaklarından emin olabilir.

4.2. Etik Hat
Grubun / Şirketin herhangi bir ünitesinde Etik İlkelerin ihlal edildiği bir durumun meydana geldiği / öğrenildiği anda durum, 0 850 511 11 12 etik hattına ya da etik@aksa.com.tr adresine bildirilir.
Bu hatta ve e-mail adresine gelen bildirimler yukarıdaki bölümlerde tarif edilen etik dışı olarak tanımlanabilecek davranışları veya şüphe oluşturabilecek durumları içermektedir.
• Etik İletişim Hattı, tamamen bağımsız bir hattır. Yapılan çağrılar sadece Denetim Direktörlüğü ve Yönetim Kurulu ile paylaşılır.
• Verilen bilgiler tamamen gizli tutulacaktır.
• Yapılan bildirimlerde bilgiler, açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmeli; bildirilen konuya ilişkin kişi, yer ve zaman belirtilerek ve belgeler sunularak somutlaştırılmalıdır.
• Yapılan bildirim bir kişinin sırlarını ortaya çıkarma onu zor duruma sokma ya da dedikodu olarak düşünülmemelidir.
• Anonimdir. İsim verme zorunluluğu yoktur.
• 7/24 ulaşılabilir bir hattır.

4.3. Etik Kurulu
Denetim Bölümü, etik hatta bildirilen ihlal olayı hakkında soruşturmayı başlatır. Soruşturma tamamlandığında Etik Kurulu karar alınması için toplantıya davet edilir.
Kurul tarafından karar alınır, uygulanır ve karar defterine işlenir. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır.
Karar alındıktan sonra 6 işgünü içerisinde karar personele tebliğ edilir ve varsa gerekli işlemler gerçekleştirilir. Etik Kurulu konuyu netleştirip karar alınıncaya kadar işverenin, durumdan haberdar olmadığı ve personelin soruşturma konusu ile ilgili masum olduğu kabul edilir.
Etik Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:
• Holding Yönetim Kurulu Üyesi
• İlgili Grup Başkanı
• Holding ortak birimler ile ilgili konular için Bölüm Direktörü
• Denetim Direktörü
• İnsan Kaynakları Direktörü
• Hukuk Direktörü

Etik Davranış Kural ihlalleri sonrasında aşağıdaki cezalar uygulanır:
• Eğer bilerek yapıldığı tespit edilen bir suistimal söz konusu ise; iş kanununun ilgili maddeleri uyarınca işten çıkarma ve gerekli görülürse kanuni işlem başlatma. (Bilerek haksız menfaat sağlayan kişinin, geçmişte yaptığı faydalı işler alınan karar üzerinde kısmen veya tamamen bir af sebebi oluşturamaz.)
• Suistimal yoksa ya da dikkatsizlik veya bilgisizlikten doğan ihmal söz konusu ise; olayın etkisine uygun sözlü veya yazılı uyarı
Etik İlkeler, 29.09.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Burada bahsi geçmeyen tüm hususlarda, Şirket Disiplin Yönetmeliği ve Şirket Üst Yönetimi’nin görüşü doğrultusunda hareket edilir.
Kazancı Holding Etik İlkeleri’nin kamuya ve tüm çalışanlara açıklanması zorunludur.
İlkelerde herhangi bir değişikliğe gidilmesi durumunda da aynı yükümlülükler geçerlidir.


Kazancı Holding ve grup şirketleri olarak hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu noktada etik dışı olayların tespit edilmesinde Holding çalışanlarının kullanımı için 2017 yılı içerisinde Kazancı Holding Etik İletişim Hattı devreye girmiştir. Etik İletişim Hattı (0 850 511 11 12), hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında Denetim Direktörlüğü tarafından cevaplandırılmakta, hafta sonu ve mesai saatleri dışında da sistem yanıtı şeklinde hizmet vermektedir.


Zorunlu Çerezler
Her Zaman Etkin
Belli çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.
Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler sayesinde, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada işlemleriniz kaydedilerek sizlerin davranış alışkanlıkları analiz edilmekte ve bu yolla kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel içeriklerin ön plana çıkarılması sağlanmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 numaralı maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
İşlevsellik Çerezleri
Bu çerezler bölgeye göre dil seçiminin sağlanması gibi sitemizin işlevselliğini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür çerezler türüne göre onayınıza tabii olarak kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 numaralı maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Tümünü Kabul Et" seçeneğini tıklayınız veya çerez tercihlerinizi "Tercihlerinizi Özelleştirin" alanından değiştirin.

Tercihlerinizi Özelleştirin